Krajowy transport zmarłych

Krajowy transport zmarłych

Transport ciała zmarłego jest niezbędną czynnością, jaką trzeba zorganizować po odejściu bliskiej osoby. Mogą go wykonać tylko te osoby i przedsiębiorstwa, które posiadają pozwolenie na przewóz zwłok. Wydawanie pozwoleń jest regulowane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia. Oto wykaz danych, które należy podać w celu uzyskania pozwoleń oraz wymagania sanitarno-techniczne, jakim powinien odpowiadać środek transportu.

1. Dane jakie powinny być zawarte we wniosku osoby uprawnionej (czyli najbliższej rodziny) o wydanie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz ciała zmarłego:

1) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;

2) datę i miejsce zgonu;

3) miejsce, z którego ciało będzie przewożone;

4) miejsce pochówku;

5) środek transportu, którym zostanie przewiezione ciało zmarłego;

6) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

W przypadku, gdy przyczyna zgonu nie jest określona, należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie choroby zakaźnej jako przyczyny śmierci.

2. Wymogi techniczne i sanitarne dotyczące środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu ciała:

Wymogi rozporządzenia mówią, że wyżej wymieniony środek transportu powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z zasadami ruchu drogowego i posiadać:

– kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie ciała zmarłego,

– zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub innego pojemnika o tym samym przeznaczeniu podczas przewozu,

– osobne miejsce do przechowywania sprzętu myjąco – czyszczącego, środków dezynfekujących i jednorazowych rękawic ochronnych,

– trwałe oznakowanie w sposób wskazujący na jego przeznaczenie.

Ponadto w części przeznaczonej na umieszczenie trumny, nie jest dopuszczalny montaż miejsc siedzących, a jej podłoga musi być wykonana z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących. Sposób dezynfekcji pojazdu powinien natomiast być dostosowany do przepisów zawartych w rozporządzeniu (powinna mieć miejsce po każdorazowym przewiezieniu ciała przy użyciu preparatów o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym, a zewnętrzne mycie pojazdu w miejscach przypadkowych i prowizorycznie zorganizowanych myjniach jest zabronione).

Warto również wspomnieć, że przewóz spopielonego ciała, umieszczonego w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający jego poszanowanie.

3. Zamówienie usługi u specjalistów

Najłatwiejszym sposobem zorganizowania transportu zmarłego jest skontaktowanie się z jednym z zakładów pogrzebowych, ponieważ działają one w całym kraju i właściwie każdy z nich ma w swojej ofercie taką usługę transportową (w tym posiada odpowiedni środek transportu i spełnia wymogi sanitarne). Nie trzeba się wówczas martwić o przechodzenie przez wszystkie wymienione formalności, ponieważ chcąc pomóc Państwu w tym trudnym czasie, organizację transportu Zmarłych na terenie Polski przejmuje dany zakład pogrzebowy.