Zwolnienie z podatku od spadku

Zwolnienie z podatku od spadku

Po otrzymaniu spadku, należy odprowadzić od niego podatek. Na szczęście, dla najbliższych zmarłej osoby istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Aby je uzyskać należy jednak dopilnować wyznaczonych terminów

1. Kto może zostać zwolniony z podatku od spadku?

Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać najbliższa rodzina zmarłego, czyli: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo. Należy zaznaczyć, że w tym przypadku osoby zaliczane do najbliższej rodziny, nie pokrywają się z osobami zakwalifikowanymi do pierwszej grupy podatkowej, czyli najbliższej rodziny w przypadku przepisów dotyczących wysokości podatku od spadku. Synowa, zięć i teściowie nie mogą zostać zwolnieni od tego rodzaju podatku.

2. Gdzie i w jaki sposób należy zgłosić się po decyzję o zwolnieniu z podatku?

W celu uzyskania zwolnienia należy jak najszybciej złożyć do swojego urzędu skarbowego wypełniony formularz SD-Z2. Złożenie formularza jest jednoznaczne ze zgłoszeniem nabycia rzeczy lub praw majątkowych i jest niezbędne do uzyskania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Wypełnienie dokumentu wymaga podania szczegółów na temat uzyskanych dóbr – m.in. określenia stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą, udziału procentowego w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w przypadku nieruchomości (ziemia, mieszkanie czy dom) – jej powierzchnię, w przypadku np. auta – markę, numer rejestracyjny i rok produkcji. Gdy przekazanie spadku następuje na mocy umowy w formie aktu notarialnego, podatnik nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do urzędu, wszelkie informacje przekazuje wówczas notariusz. Zgłosić należy tylko te spadki i darowizny, których łączna wartość przekracza 9 637 zł oraz zostały nabyte od jednej osoby i w ciągu pięciu lat. Spadki i darowizny kumulują się w takim właśnie okresie. Czyli jeżeli poza spadkiem, uzyskaliśmy również od zmarłego darowiznę (w okresie 5 lat przed jego śmiercią), to kwotę wolną od podatku odejmuje się od sumy spadku i darowizny, a łączna nadwyżka ulega opodatkowaniu.

3. W jakim terminie należy złożyć wniosek o zwolnienie z podatku od spadku?

Aby uzyskać zwolnienie z podatku od spadku należy zgłosić spadek w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego jego nabycie, a w przypadku gdy uzyskanie spadku jest potwierdzane przez notariusza – od momentu sporządzenia przez niego aktu poświadczenia dziedziczenia. Ze zwolnienia z podatku będą mogli skorzystać również ci podatnicy, którzy dowiedzą się o otrzymaniu spadku po upływie terminu na jego zgłoszenie. Warunkiem do jego uzyskania jest wówczas zawiadomienie urzędu o nabyciu majątku w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o jego uzyskaniu oraz uprawdopodobnienie faktu o późniejszym powzięciu wiadomości o zaistniałej sytuacji.