Akt zgonu

Akt zgonu

Akt zgonu jest aktem stanu cywilnego. Jego wystawienie oznacza rejestrację śmierci zmarłej osoby. Kwestie związane z aktem zgonu reguluje ustawa prawna o aktach stanu cywilnego. Dokument ten jest niezbędny m.in. do otrzymania zasiłku pogrzebowego czy organizacji pochówku. Śmierć bliskiej osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia jej odejścia. W sytuacji gdy śmierć została spowodowana chorobą zakaźną, zgłoszenie powinno mieć miejsce w ciągu 24 godzin. Zgłoszenia dokonuje się ustnie w urzędzie stanu cywilnego (USC) miejsca, w którym nastąpiła śmierć.

Osobami zobowiązanymi do zawiadomienia o zaistniałej sytuacji są w kolejności:

1) małżonek lub dzieci zmarłego,

2) najbliżsi krewni lub powinowaci,

3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

4) osoby, które były obecne przy śmierci lub naocznie się o niej przekonały,

5) administrator domu w którym nastąpił zgon.

Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu (na piśmie) jest zobowiązany szpital lub zakład.

Wymagane dokumenty do uzyskania aktu zgonu to:

– karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez służbę zdrowia (lub w szczególnych okolicznościach zaświadczenia wskazane powyżej),

– dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),

– książeczka wojskowa osoby zmarłej (mężczyźni do 50 roku życia),

– odpis aktu urodzenia (dot. dziecka),

– podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu.

Do wglądu: dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon, dowód osobisty współmałżonka, względnie odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.

Po rejestracji zgonu, otrzymuje się trzy skrócone odpisy aktu zgonu. Za ich wystawienie nie są pobierane opłaty. Istnieje również możliwość zlecenia usługi wyrobienia aktu zgonu wybranemu przez siebie zakładowi pogrzebowemu, jeśli ma taką usługę w swojej ofercie.