Jak sprowadzić urnę z prochami Zmarłego z zagranicy?

Jak sprowadzić urnę z prochami Zmarłego z zagranicy?

Sam transport urny z prochami może odbyć się zwyczajnym środkiem transportu drogowego bądź powietrznego. Jednak w celu uniknięcia problemów natury prawnej, administracyjnej oraz finansowej (m.in. z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego oraz zezwolenia na pochowanie na cmentarzu) konieczne jest dopełnienie konkretnych formalności. Do wydania decyzji-zezwolenia na sprowadzenie zwłok / szczątków ludzkich / urny z prochami z zagranicy niezbędne są:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok / szczątków ludzkich / urny z prochami z zagranicy. UWAGA! Wniosek (w imieniu osoby fizycznej będącej wnioskodawcą) może także złożyć specjalistyczna firma transportowa działająca z upoważnienia wnioskodawcy.

2. Polski akt zgonu lub inny polski dokument urzędowy stwierdzający zgon lub zagraniczny akt zgonu lub inny zagraniczny dokument urzędowy stwierdzający zgon wraz z tłumaczeniem jego treści na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. W przypadku braku określenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, należy dodatkowo przedłożyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742)

Inne niezbędne dane:

1. Imię i nazwisko osoby zmarłej,

2. Data i miejsce urodzenia,

3. Data i miejsce zgonu,

4. Adres ostatniego miejsca zameldowania osoby zmarłej w Polsce lub za granicą,

5. Imię i nazwisko, adres oraz numer i seria dokumentu tożsamości osoby organizującej sprowadzenie ciała (wnioskodawcy), a także stopień pokrewieństwa względem zmarłego, lub/i nazwa i adres firmy transportowej, działającej z upoważnienia wnioskodawcy,

6. Określenie przyczyny zgonu,

7. Miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,

8. Imiona rodziców osoby zmarłej,

9. Nazwisko rodowe matki osoby zmarłej,

10. Informacja odnośnie środku transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,

11. Nazwa i dokładny adres firmy zajmującej się transportem ciała

12. Nazwa i adres cmentarza, na którym odbędzie się pochówek.

*W przypadku sprowadzania urny z prochami, nie ma potrzeby zlecania transportu firmie przewozowej – transportu z zagranicy może dokonać osobiście wnioskodawca lub osoba z rodziny zmarłego, wskazana imiennie w decyzji. Jednak jeśli oczekujesz pomocy w przewozie urny z prochami – znajdziesz ja pod tym adresem.