Pozwolenie na otwarcie grobu

Pozwolenie na otwarcie grobu

Zdarza się, że konieczne jest ponowne otwarcie grobu, ze względu np. na konieczność lub chęć przeniesienia trumny. Kto ma do tego prawo i jak załatwić formalności?

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych:

Art. 15.

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,

na zarządzenie prokuratora lub sądu,

na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 zwłoki i szczątki powinny być pochowane na nowo w innym miejscu. W przypadkach wywłaszczania terenu cmentarnego koszt ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca terenu.

3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1, przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

Ustawa ta przewiduje również, że uprawnionymi do decydowania w sprawach pochówku są osoby wymienione w odpowiedniej kolejności:

1. Małżonek,

2. Zstępni (dzieci, wnuki itd.)

3. Wstępni (rodzice, dziadkowie itd.)

4. Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo i dzieci rodzeństwa),

5. Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (rodzice małżonka, synowa, zięć).