Zasiłek Pogrzebowy

Zasiłek Pogrzebowy

Organizacja pochówku – w tym dokonanie prawnych formalności, zakup trumny, transport ciała zmarłej osoby czy urządzenie ceremonii pogrzebowej – wiąże się z dużymi kosztami. W Polsce istnieje możliwość uzyskania na te cele świadczenia z ZUS-u, zwanego zasiłkiem pogrzebowym. Można się o niego starać samodzielnie bądź skorzystać z pomocy wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego o ile oferuje on taką pomoc.

Dla kogo i kiedy można uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy można uzyskać, gdy zmarła osoba:

1. była ubezpieczona,

2. pobierała emeryturę lub rentę,

3. nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej pobierania,

4. pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

5. była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, wnuki i rodzeństwo, małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

O zasiłek pogrzebowy może wystąpić każdy, kto pokrył koszty pogrzebu (w tym osoba prywatna, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego). Należy pamiętać, że prawo do uzyskania zasiłku wygasa po 12 miesiącach od śmierci osoby, po której zasiłek się występuje.

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Podstawowe dokumenty, jakie należy donieść do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego, który oferuje Państwu możliwość pomocy w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego, to:

– wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 )

– skrócony odpis aktu zgonu

– oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.

– dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Wszystkie rozliczenia za usługi pogrzebowe pomiędzy Państwem a zakładem pogrzebowym proponowanym przez serwis Mementis zostają wówczas uproszczone i odbywają się bezgotówkowo.